DANIŞMANLIK

Danışmanlık

Danışmanlık, üretici firmaların çevre kanunu kapsamında yükümlü olduğu konularda firmalara entegre hizmet vermek amacıyla yapılan hizmetler bütünüdür. ERKAÇEVRE, alanında uzman kadrosuyla firmaların yürürlükteki çevre mevzuatına uygun olarak çalışmasını sağlar. ERKAÇEVRE,hizmet verdiği firmaları gerekli olan çevre belgelerini aldırarak avrupa birliği normlarında çevreye duyarlı üretim tesislerine dönüştürür. Geri kazanım hamleleriyle ülke ve firma ekonomisine katkı yapmanızı sağlar.

Hizmetlerimiz

ErkaÇevre Atık yönetimi kapsamında firmalarda üretim sonucu açığa çıkan atıkların yönetiminin gerçekleştirilmesi, yönetmelik gereği çevre ve şehircilik bakanlığınca yükümlü olunan çevre belgelerinin alınması, atıkların yönetmelik gereği usulünce bertaraf edilmesi, firma çalışanlarına ‘’doğru atık yönetimi’’ eğitimi verilmesi ve çalışanların sisteme uyumluluğunun sağlanması gibi konularda gerekli teknik desteği sağlamaktadır.
 • Çevre İzin ve Lisanslarının Alınması

  10.09.2014 tarih ve 29115 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre İzin ve Lisans Yönetmelik gereği,Çevreyi etkileyen alanlarda faaliyet gösteren tesislerin kuruluş aşamasından itibaren almak zorunda oldukları  izin ve lisansları kapsamaktadır.

   

 • ÇED Görüşü Belgelerinin Alınması

  25.11.2014 tarihli 29186 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği gereği gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu/olumsuz etkilerinin belirlenmesinde , olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin , seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin değerlendirilmesi ile projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek olan çalışmaları kapsamaktadır.

  Bu yönetmeliğe tabi projeler için "ÇED olumlu" kararı , "ÇED gerekli değildir" kararı ya da "ÇED kapsamı dışındadır" kararı alınmadıkça faaliyete başlanamaz , bu projelere hiçbir teşvik , onay , izin , yapı ve kullanım ruhsatı verilemez.

 • Bildirim ve Beyan İşlemlerinin Takibi

  02.04.2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Yönetimi Yönetmeliği gereği piyasaya sürenler adına yapılması zorunlu olan Atık beyan,bildirim ve belgelendirme işlemlerinin takibi.

 • Atık Yönetiminin Sağlanması

  Üretim sonucunda ortaya çıkan atıkların yerinde ayrılması ve nihai bertarafı hakkında firmanın bilgilendirilmesi ve bu faaliyetler için danışmanlık desteğinin verilmesi. Çevre bakanlığına gerekli tespitlerin ve tutanakların gönderilmesi. Atıkların depolandıkları alanların tespit ve olması gereken formların aktarımı alanlarında faaliyet gösterilmesi.

 • Eğitim

  Firmalarınızda mevcut çalışanlarınızın, atıkların depolanması, ayrılması, ayrıldıkları alanların düzenlenmesi, ayrıldıktan sonraki süreçte korunması, bizlere iletilmesi ve atık tiplerinin belirlenmesi konusunda eğitim verilmesi ErkaÇevre'nin danışmanlık öncelikleri arasında yer almaktadır.

popup